Jiří Cetl

Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně-Husovicích (1944) byl totálně nasazen jako pomocný dělník. Studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (filozofie — čeština) ukončil v r. 1950 doktorátem z estetiky. V letech 1967—69 absolvoval zahraniční stáže na univerzitě ve Vídni a na Technische Hochschule v Darmstadtu. Od r. 1949 působil na katedře filozofie FF MU: docentem dějin filozofie byl jmenován v r. 1980, profesorem dějin filozofie v r. 1989, vedoucím katedry byl v letech 1970—1990. Jako vysokoškolský učitel přednášel dějiny klasické filozofie, estetiku aj. Těžiště jeho práce spočívá v historiografii filozofie. Pokusil se o syntetický pohled na dějiny evropského myšlení jako sled historických typů filozofování, založených na specifických konceptech řádu: Antické myšlení jako historický typ filozofování (1990), Novověká filozofie jako historický typ filozofického myšlení (1984), Dějiny filozofie I (1984) aj. Jeho hlavní prací je Český pozitivismus. Příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení (1981), v němž český pozitivismus zařadil do širších evropských souvislostí, periodizoval jeho vývoj a položil si otázku jeho místa a významu v české duchovní kultuře.

Řazení:
Ale vždyť to byli filozofové...

Ale vždyť to byli filozofové...

Filozofické příběhy, v nichž se mísí historická fakta s fikcí (někdy i neuctivou), nejsou v žádném případě živeny z nactiutrhačnosti nebo z touhy po senzaci, ale jak říká jejich autor, láskou k filozofii, hledáním jejího smyslu a úctou k osudu těch, kdož se jí upsali.

více